Generalforsamling 2018

Generalforsamling 14. marts 2018

 

Fællessang:

Det er lærkernes tid

Jens Vejmand

Nu hviler mark og enge

 

26 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

 

Valg af dirigent.

Arne Christensen

 

Formandens beretning, 2017.

2017 var præget af valgmenighedens 100 års jubilæum, som blev markeret den 14.

oktober. Dagen blev fejret med gudstjeneste i Vinderslev kirke ved Johan Chr. Nord og Karen Marie Ravn i skøn forening. Organist, Søren Bormann opførte en festkantate over salmen ”Kirken den er et gammelt hus” i samarbejde med kor og orkester. Her deltog omkring 130. Efter gudstjenesten var der kaffe på Vinderslev skole og derefter festmiddag, taler og samvær i Vinderslev forsamlingshus, hvor ca. 100 deltog. Alt i alt en vellykket og dejlig dag. Der blev udarbejdet et jubilæumsskrift. Valgmenigheden fik 2500 kr. i gave.

 

Vi er 359 medlemmer. En tilbagegang på 12 medlemmer i forhold til sidste år. 18 udmeldelser og 6 indmeldelser. 8 er konfirmeret, 2 er døbte, 3 par er viet, og 2 er døde.

 

Der har været 6 foredragsaftener. Et par sangaftener og koncerter. Løvspringsturen blev erstattet af en teateraften i Silkeborg teater, hvor vi så ” Den politiske kandestøber”. Derudover har vi bl.a. været repræsenteret ved efterårsmødet i de 7 midt og vestjyske valgmenigheder i Lemvig, årsmødet i Morsø frimenighed samt årsmødet i Grundtvigsk forum, der blev afholdt i Ålborg.

 

Det musikalske er styrket væsentligt. Både til gudstjenester, hvor orglet udnyttes fuldt ud, men også sangaftener, koncerter og menighedsstemmer, som dog er sat i bero, da der søges en kirkesanger. Søren deltager også i arrangementer med konfirmanderne og ved nogle af foredragene.

 

Forretningsfører, Dorthe Kaa stoppede pr. 31. marts 2017. I hendes sted har vi ansat

Kirsten Christensen fra Rødkærsbro. Hun overtager Dorthes arbejdsopgaver.

 

Helle Frølund, der var kirketjener ved Vinderslev kirke, stoppede 30. september. Morten Bitsch, der er graver ved Vinderslev kirke, overtager opgaven som kirketjener hos valgmenigheden.

 

Vi har også fået ny hjemmeside i det forgangne år.

 

Formanden takkede forretningsfører, kirketjenere, præst, og organist for godt samarbejde. Tak til frivillige hjælpere. Jer, som læser korrektur på kirkebladet og kører ud med dem, for borddækning og kagebagning ved arrangementer. Tak til Arne Christensen, som har overtaget rengøringen i valgmenighedens hus, efter den tidligere rengøringshjælp er stoppet. Tak til Christian Skorstengaard for havearbejdet. Tak til medlemmerne for at slutte op om gudstjenester og arrangementer samt yde den store frivillige indsats som sikrer fællesskabet. Tak til bestyrelsen for opbakning og samarbejde. En speciel tak til Anni Lolk, som har siddet i bestyrelsen i 6 år, og til Svend Åge Thomsen, som har været i bestyrelsen i 18 år. 8 år som menigt medlem og 10 år som formand. Begge fik en buket blomster som tak.

 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasserer, Mette Møller Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev udleveret.

 

Indtægter 950.659

Udgifter 781.279

Resultat 227.741

 

Kontingent: 855.002. Derudover har vi fået 91.090 i momsrefusion fra ombygningen.

Gaver fra jubilæet 2500 kr.

Der har været udgifter til jubilæet, kursus for personer til persondataforordning, overdragelse af regnskab til ny forretningsfører, koncerter, ny hjemmeside, teatertur og organist med flere opgaver.

Regnskabet blev godkendt.

 

Fremlæggelse og godkendelse af budget.

Mette Møller Nielsen gennemgik budgettet, som godkendtes.

Lavere kontingent på grund af færre medlemmer. Udgifter til ny plæneklipper, koncerter og forhåbentlig til en kirkesanger.

 

Indkomne forslag.

Ingen

 

Fastsættelse af kontingent.

Uændret 2 %

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen: Anni Lolk (ønsker ikke genvalg), Jytte H. Jensen (modtager genvalg),

Arne Christensen (modtager genvalg), Anette Skorstengaard (modtager genvalg).

Som suppleanter: Birthe Nørgaard Jacobsen (modtager genvalg), Bo Sørensen (ønsker ikke genvalg).

Svend Åge ønsker at træde ud af bestyrelsen. Christian Høgdal afløser Anni Lolk. Birthe N. Jacobsen afløser Svend Åge Thomsen. Lars Mølgaard bliver ny suppleant.

 

Valg af godkendt revisionsfirma.

Som revisionsfirma, fortsætter vi med Ib Rhode, Kjellerup

 

Præstens beretning.

Præsten føler, at han har haft for mange ”bolde” i luften det sidste år, og han vil fremadrettet tage den lidt mere med ro i de 25%, som han har til egen rådighed. Han har været påvirket af sin fars sygdom og dødsfald, og ønsker nu at passe sit præstearbejde og sin familie. Johan Christian fik ros for sine prædikener af flere medlemmer – selvom de ikke altid er enige med ham – er det godt at blive provokeret. Det er altid muligt at tage snakken med ham bagefter, hvilket Johan Chr. Nord også opfordrede sin menighed til. Hvis man ønskede præstens besøg, skal man blot sige til.

 

Eventuelt.

Christian Høgdal havde et ønske om, at det på hjemmesiden er muligt at se, hvordan man melder sig ind. Dette blev taget til efterretning.

 

Valgmenigheden var vært for et traktement i form af smørrebrød og kage.

 

Søren Bormann sørgede for musikalsk samvær. Der blev sunget kanon. Det var ikke helt vellykket, men var årsag til stor morskab.