Vedtægter

Vedtægter for Kjellerup og Omegns Valgmenighed

§ 1. Navn, hjemsted og formål.
Stk. 1 Valgmenighedens navn er Kjellerup og Omegns Valgmenighed hjemmehørende i Silkeborg Kommune.
Stk. 2. Valgmenighedens formål er inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for valgmenigheder under folkekirken at styrke og fremme det grundtvigske kirkelige og folkelige liv i Kjellerup og omegn.

§ 2. Medlemsoptagelse og -udmeldelse.
Stk1. Ved optagelse af et nyt medlem i valgmenigheden foretages der anmeldelse om udtræden af sognemenigheden og indtræden i valgmenigheden til folkeregisteret i hvilket vedkommendes hjemsogn er beliggende. Det samme gælder for udtræden af valgmenigheden og indtræden i sognemenigheden. Ansøgningsskemaer fås hos valgmenighedens præst.
Stk. 2. Ved indtræden i valgmenigheden ydes et årligt kontingent til valgmenigheden efter de i § 7 fastsatte bestemmelser.
Stk. 3. I henhold til bestemmelser, der er fastsat af kirkeministeriet, er følgende regler fastsat til at gælde for børn under 15 år:
Medlemmers børn, der døbes i valgmenigheden, er ved dåben optaget som medlem af valgmenigheden og dermed af folkekirken. Det samme gælder for nye medlemmers døbte børn under 15 år.
Stk. 4. Valgmenighedens bestyrelse kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder de økonomiske forpligtelser, der er indgået i forhold til valgmenigheden.
Stk. 5. Ønsker et medlem at udtræde af valgmenigheden, kan medlemmet løses fra sine forpligtelser over for valgmenigheden, når bestyrelsen skriftligt samtykker heri. Udmeldelse kan foretages til det førstkommende kvartals begyndelse.
Stk. 6. Et medlem, der er udtrådt af valgmenigheden, har intet krav på eller andel i foreningens formue.

§ 3. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er valgmenighedens højeste myndighed.
Stk. 2. Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 gang årligt. Denne afholdes senest 1. april. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt med 14 dages varsel, og dagsordenen samtidig er bragt til medlemmernes kendskab. Denne indvarsling sker via medlemsbladet, ved opslag på foreningens hjemmeside og ved lokalannoncering.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen, således at forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. På generalforsamlingen aflægger formanden bestyrelsens beretning. Kassereren fremlægger regnskabet for det afsluttede regnskabsår, der går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance. Der forelægges ligeledes overslag over indeværende års budget og forslag til budget for det kommende regnskabsår.
Stk. 5. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal derfor mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budgetter.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af godkendt revisionsfirma.

9. Præstens beretning.
10. Eventuelt.
Stk. 6. Ethvert medlem af valgmenigheden, der er mindst 18 år, er valgbar og har stemmeret. Dog kan godkendt revisor vælges uden at være medlem. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt, når et af de fremmødte medlemmer forlanger det. Ved valg til bestyrelsen har de fremmødte medlemmer ret til at afgive lige så mange stemmer som antallet af personer, der skal vælges. Der kan kun afgives 1 stemme på hver person. Den eller de personer, der har fået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed, ved afgørelser af indkomne forslag, bortfalder forslaget.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 medlemmer eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling vælger en dirigent.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på den for den ordinære generalforsamling angivne måde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Stk. 3. Indkaldes den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning, er bestyrelsen berettiget til at optage andre punkter på dagsordenen.
Stk. 4. Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling træffes efter samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen.
Stk. 1. På generalforsamlingen vælger valgmenigheden en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Efter tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på de ulige årstal. Endvidere vælges 2suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Stk. 2. På generalforsamlingen vælges et godkendt revisionsfirma for en periode af 2 år ad gangen (lige år).
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører. I så fald kan forretningsføreren efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøderne. Forretningsføreren har ikke stemmeret ved disse.
Stk. 5. Formanden indkalder bestyrelsen og leder dennes møder.
Stk. 6. Bestyrelsen repræsenterer valgmenigheden i alle forhold og kan med fuld forpligtende virkning for valgmenigheden underskrive dokumenter, afslutte kontrakter, optage lån osv. Bestyrelsen tegnes ved formanden.
Stk. 7. Bestyrelsens suppleanter modtager dagsordener og referater fra bestyrelsens møder.

§ 6. Valgmenighedens præst.
Stk 1. Valgmenighedens præst ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Stk. 2. Præsten kan ikke indvælges i bestyrelsen, men har ellers samme rettigheder som de øvrige medlemmer af valgmenigheden. Præsten deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret ved disse.

§ 7 Valgmenighedens økonomi.
Stk. 1. Valgmenighedens økonomi hviler på medlemmernes kontingent. Dette kan ydes efter følgende retningslinier:
I:
Ved en skriftlig erklæring (forpligtelseserklæring) forpligter medlemmet sig til at yde en procentsats af sin skattepligtige indkomst fra det foregående år, efter at der er foretaget personfradrag i henhold til gældende bestemmelser. Hele det indbetalte beløb er efter bestemmelserne i de gældende skattelove fradragsberettiget. Procentsatsen fastsættes på den årlige generalforsamling og offentliggøres på foreningens hjemmeside efterfølgende.
Såfremt medlemmets indkomst er af en sådan størrelse, at den ikke indkomstbeskattes, ydes et minimumsbidrag, der vedtages på den årlige generalforsamling.
Oppebærer den ene af ægtefællerne alene familiens indkomst, betaler den anden ægtefælle minimumsbeløbet.

II
Medlemmer, der ikke er fyldt 30 år, og medlemmer, der er bosat uden for Silkeborg Kommune eller dennes tilstødende kommuner, kan opnå medlemskab ved at betale et beløb, der svarer til den kommunale kirkeskat i vedkommendes bopælskommune. Bidraget beregnes på baggrund af den skattepligtige indkomst fra det foregående år efter fradrag af personfradraget.
Stk. 1 a. Medlemmer under 15 år betaler ikke medlemskontingent.
Stk. 2. Både ved ordning I og II accepterer medlemmet, at valgmenighedens forretningsfører indhenter oplysninger om medlemmets skattepligtige indkomst hos SKAT.
Stk. 3. Overstiger valgmenighedens udgifter dens indtægter, hæfter medlemmerne for underskuddet. På den ordinære generalforsamling kan et flertal af de fremmødte beslutte, om underskuddet – helt eller delvist – skal gøres gældende over for medlemmerne straks, eller om spørgsmålet skal udskydes, så hæftelsen senere gøres gældende, såfremt der fortsat foreligger et underskud. I begge tilfælde fordeles underskuddet i forhold til det enkelte medlems samlede årlige ydelse for de sidste 5 års medlemskab.
Stk. 4. Ændres de økonomiske medlemsbetingelser skal dette annonceres i medlemsbladet.

§ 8. Nedlæggelse.
Stk. 1. Beslutning om valgmenighedens nedlæggelse træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der er skriftligt varslet til medlemmerne med mindst 14 dages mellemrum. På disse generalforsamlinger skal mindst 4/5 af de fremmødte valgbare medlemmer stemme for en nedlæggelse.
Stk. 2. I tilfælde af valgmenighedens nedlæggelse vil en eventuel formue eller en eventuel gæld blive fordelt efter reglerne i § 7. stk. 3.
Stk. 3. Nedlægges valgmenigheden, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført.

§ 9. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres, når det vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. For at ændringerne er gyldige, skal flertallet at de fremmødte medlemmer stemme herfor.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed d. 11.marts 2014 og endelig stadfæstet d. 8. april 2014 på en ekstraordinær generalforsamling.

Svend Aage Thomsen, Anette Skorstengaard, Mette Møller Nielsen, Marianne W. Kristensen, Jytte Hårup Jensen, Anni Lolk og Rasmus Østerby.

________________________________________________________________________________________________

BILAG
Aktuelle betalingssatser for medlemskab, gældende pr. 8. april 2014 jf. ovenstående vedtægter § 7.

Stk. 1. Valgmenighedens økonomi hviler på medlemmernes kontingent.

I:
Forpligtelseserklæring: 2,0 % af den skattepligtige indkomst, efter at der er foretaget personfradrag i henhold til gældende bestemmelser.
Minimumsbidrag: kr. 200;-

Tilstødende kommuner omfatter: Viborg, Favrskov, Skanderborg, Horsens og Ikast-Brande Kommune.

II:

Bidrag som kommunal kirkeskat.
Overgangsordning: Medlemmer, som er på den forhenværende ordning II pr. 8. april 2014 følger fortsat denne dvs. bidrag som kommunal kirkeskat plus medlemsbidrag på kr. 500.-